Проведе се обществено обсъждане на проекта на Морски пространствен план на Република България 2021-2035 г.

1 MRDPW 2 MPWDA Ro 3 National Centre for Regional Development 4 INCDM Antipa 5 Center for Coastal and Marine Studies 6 GeoEcoMar 7 OUC Ro 8 N Vaptsarov Naval Academy

На 31 август, в онлайн формат, се проведе обществено обсъждане на проекта на Морски пространствен план на Република България 2021-2035 г.

Участваха над 60 представители на общини, областни администрации, институции, професионални организации, неправителствения сектор и граждани. Проф. д-р арх. Веселина Троева, директор на Националния център за териториално развитие, запозна участниците подробно с целите и визията на Морския пространствен план. Доц. д-р инж. Росица Николаева от Националния център за териториално развитие представи Доклада за екологична оценка (ДЕО) и Доклада за оценка степента на въздействие (ДОСВ) на проекта на МППРБ върху защитените зони.

Заместник-главният директор на Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ Нина Стоименова заяви, че очаква до края на тази година проектът на Морски пространствен план да бъде внесен в Министерски съвет за одобрение и след като бъде обнародван в „Държавен вестник“, да бъде представен на Европейската комисия. Документите към Морския пространствен план, в това число Докладът за екологична оценка, са публикувани в секция „За обществено обсъждане“ на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Информация може да бъде намерена и на Портала за обществени консултации.

До 10 септември е срокът, в който може да бъдат изпращани коментари, становища и предложения по публикувания проект на Морски пространствен план на официалния адрес на МРРБ, както и в електронен вид на e-mail адрес: oprd@mrrb.government.bg. След изтичане на този срок резултатите от обсъждането ще бъдат публикувани на интернет страницата на министерството.

Продължете с последните новини за МСП в Румъния и България. Въведете електронната си поща и се абонирайте за нашия бюлетин.