Село Свети Георги (Сфънту Георге)

Село Свети Георги, крайната точка на Румъния, представлява едно от най-важните местности в делтата на река Дунав, което се счита за определящо за сложността, разнообразието и спецификата на тази област.

Разположен е в пресечната точка между Дунав и Черно море, на около 120 км от Тулча.

Делтата на река Дунав е сложна област както по отношение на природното наследство, така и по отношение на многото антропогенни влияния, упражнявани от социални групи, културни групи, местни или централни правителства.

Основното конкурентно предимство на тази област е богатството на природната среда, което предлага значителни възможности за придаване на добавена стойност на региона чрез насърчаване на икономика, съобразена с неконсумацията на живи природни ресурси и запазване на местните културни традиции.

Богатството, културното и екологичното разнообразие в тази област привличат вниманието върху икономическите възможности за развитие на туристически, риболовни, аквакултурни, селскостопански и занаятчийски работилници.

Същевременно, за да се ограничи заплахата от прекомерно потребление на ресурси, е необходимо да се намерят общи решения, които да гарантират опазването и експлоатацията на съществуващия потенциал.

Друг важен аспект е необходимостта да се запазят и популяризират движимото и недвижимот културно наследство на Дунавската делта (традиции, изкуство, местна гастрономия, културни мероприятия и събития) като отличителни елементи на компетентност.

Едно от най-големите предизвикателства, пред които е изправена делта на Дунав и особено с. Свети Георги, е лошото свързване, което изостря разликата между градовете и изолираните (лошо развити) места.

Същевременно, трудният достъп до основни градски услуги, медицински клиники, образователни и социални услуги в региона определят проблемите на населените места в Делтата на река Дунав, които изискват интегрирани и устойчиви решения, които ще доведат до повишаване на жизнения стандарт и на активността в тези райони.

Предвид естествения потенциал на това място, необходимостта от неговата защита и необходимостта от осигуряване на оптимален жизнен стандарт за местното население, с. Свети Георги представлява мястото за преговори между необходимостта от опазване на природните елементи и необходимостта от икономическо развитие на местността.

Въпреки че селището Свети Георги се възползва от редица мерки за опазване на природната среда, той е изправен пред много човешки дейности, които са довели до дисбаланси и отрицателни въздействия върху биологичното разнообразие.

В същото време, децентрализацията на икономиката доведе до появата на нови начини за конфигуриране на икономическите дейности, базирани на частната инициатива, което води до промени във функционалната и социална структура на местността.

Разпространението на строго защитени територии в резерват "Делтата на Дунав" прави всяко антропогенно действие, направено в определена част от района, да бъде почувствано от съществуващите биотопи и затова е необходимо да се оптимизира начинът, по който функционира биосферата, от една страна, тя трябва да поддържа целостта си, а от друга страна, човешките дейности, които използват ресурсите в тази област, трябва да бъдат осъществени.

Следователно, за да се осигури устойчиво развитие, е необходимо да се постигне баланс между опазването на уникалното природно наследство и културното наследство и задоволяване на стремежите на жителите на региона да подобрят условията на живот и да установят по-добри икономически възможности.

Този казус ще предостави нови подходи за въздействието на Дунав върху район, разположен в биосферния резерват „Делтата на Дунав“. Едно от най-интересните изучавани места е остров Сакалин, разположен в южната част на с. Свети Георги, считан за най-новата румънска земя с голямо разнообразие от растителни и животински видове.

  • Coastline Morphometric Analyse SOUTH SfGH_EN (Medium)
  • Flooding_EN (Medium)
  • Historic _Morphology_EN (Medium)
  • Infrastructure and Fragmentation_EN (Medium)
  • Land Cover (Medium)
  • MSP_Integrated_Sketch_CD18 (Medium)